معنی اسم جلوه

حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آشکار کردن

ریشه اسم جلوه

فراوانی اسم جلوه

تا کنون کسی با نام جلوه در گهواره ثبت نام نکرده است.