معنی اسم جمدخت

جم( پادشاه بزرگ) + دخت( دختر)

ریشه اسم جمدخت

فراوانی اسم جمدخت

تا کنون کسی با نام جمدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.