معنی اسم جمیله

زیبا، زن زیبا

ریشه اسم جمیله

فراوانی اسم جمیله

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام جمیله ثبت نام شده اند.