معنی اسم جنت

بهشت، باغ

ریشه اسم جنت

فراوانی اسم جنت

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام جنت ثبت نام شده اند.