معنی اسم جهان آوا

مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آوا( صدا، بانگ)

ریشه اسم جهان آوا

فراوانی اسم جهان آوا

تا کنون کسی با نام جهان آوا در گهواره ثبت نام نکرده است.