معنی اسم جهان افروز

روشن کننده جهان

ریشه اسم جهان افروز

فراوانی اسم جهان افروز

تا کنون کسی با نام جهان افروز در گهواره ثبت نام نکرده است.