معنی اسم حسنی

نیک، پسندیده

ریشه اسم حسنی

فراوانی اسم حسنی

در حال حاضر ۴۹ نفر در گهواره با نام حسنی ثبت نام شده اند.