معنی اسم حورآفرین

حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای بهشتی) + آفرین( آفریننده)

ریشه اسم حورآفرین

فراوانی اسم حورآفرین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام حورآفرین ثبت نام شده اند.