معنی اسم حوردیس

حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست

ریشه اسم حوردیس

فراوانی اسم حوردیس

تا کنون کسی با نام حوردیس در گهواره ثبت نام نکرده است.