معنی اسم حوری دخت

حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( زن زیبای بهشتی) + دخت( دختر)

ریشه اسم حوری دخت

فراوانی اسم حوری دخت

تا کنون کسی با نام حوری دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.