معنی اسم حوری زاد

حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا

ریشه اسم حوری زاد

فراوانی اسم حوری زاد

تا کنون کسی با نام حوری زاد در گهواره ثبت نام نکرده است.