معنی اسم حیفا

نام بندری در فلسطین

ریشه اسم حیفا

فراوانی اسم حیفا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام حیفا ثبت نام شده اند.