معنی اسم خانم

کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

ریشه اسم خانم

فراوانی اسم خانم

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام خانم ثبت نام شده اند.