معنی اسم ختا

نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است

ریشه اسم ختا

فراوانی اسم ختا

تا کنون کسی با نام ختا در گهواره ثبت نام نکرده است.