معنی اسم خزر

فتان - دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

ریشه اسم خزر

فراوانی اسم خزر

تا کنون کسی با نام خزر در گهواره ثبت نام نکرده است.