معنی اسم خندان چهر

آن که چهره ای خندان و متبسم دارد

ریشه اسم خندان چهر

فراوانی اسم خندان چهر

تا کنون کسی با نام خندان چهر در گهواره ثبت نام نکرده است.