معنی اسم خوردیس

مانند خورشید، درخشان

ریشه اسم خوردیس

فراوانی اسم خوردیس

تا کنون کسی با نام خوردیس در گهواره ثبت نام نکرده است.