معنی اسم خوشه

تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند،دسته ای از ستارگان که به نظر می رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه ای که خوشه گندم به دست است

ریشه اسم خوشه

فراوانی اسم خوشه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام خوشه ثبت نام شده اند.