معنی اسم دلگون

مرکب از دل+ گون( مانند)

ریشه اسم دلگون

فراوانی اسم دلگون

تا کنون کسی با نام دلگون در گهواره ثبت نام نکرده است.