معنی اسم روجیار

روژیار

ریشه اسم روجیار

فراوانی اسم روجیار

تا کنون کسی با نام روجیار در گهواره ثبت نام نکرده است.