معنی اسم روشن

تابان، درخشان

ریشه اسم روشن

فراوانی اسم روشن

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام روشن ثبت نام شده اند.