معنی اسم ساتراپ

حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخامنشی سرزمین ایران را به 20 ناحیه تقسیم کرده و اداره هر ناحیه را به یک ساتراپ داده بود

ریشه اسم ساتراپ

فراوانی اسم ساتراپ

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ساتراپ ثبت نام شده اند.