معنی اسم ساتیا

از نامهای باستانی

ریشه اسم ساتیا

فراوانی اسم ساتیا

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام ساتیا ثبت نام شده اند.