معنی اسم سارگل

گل زرد

ریشه اسم سارگل

فراوانی اسم سارگل

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام سارگل ثبت نام شده اند.