معنی اسم سپینود

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم سپینود

فراوانی اسم سپینود

در حال حاضر ۸۲ نفر در گهواره با نام سپینود ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سپینود

پاک نهاد و برف بهشتی...
مامان سپینود
انتخاب پدرش بود نام سپینود و منم خوشم اومد.ازجایی که خواهرشوهرم اصرار به اسم رها داشت همسرم گفت حق انتخاب نام کودک با مادر است و مادرش نظرش سپینود که منم حاج و واج گفتم بله.
مامان سپینود