معنی اسم شادبهر

آن که از شادی بهره دارد، خوشحال

ریشه اسم شادبهر

فراوانی اسم شادبهر

تا کنون کسی با نام شادبهر در گهواره ثبت نام نکرده است.