معنی اسم شادبهر

آن که از شادی بهره دارد، خوشحال

ریشه اسم شادبهر

فراوانی اسم شادبهر

تا کنون کسی با نام شادبهر در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا