معنی اسم شارینا

متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت ) + الف تانیث

ریشه اسم شارینا

فراوانی اسم شارینا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شارینا ثبت نام شده اند.