معنی اسم شرمین

با شرم، با حیا، محجوب

ریشه اسم شرمین

فراوانی اسم شرمین

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام شرمین ثبت نام شده اند.