معنی اسم شهدیس

درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم

ریشه اسم شهدیس

فراوانی اسم شهدیس

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام شهدیس ثبت نام شده اند.