معنی اسم شهناز

موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

ریشه اسم شهناز

فراوانی اسم شهناز

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام شهناز ثبت نام شده اند.