معنی اسم شکرانه

شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری

ریشه اسم شکرانه

فراوانی اسم شکرانه

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام شکرانه ثبت نام شده اند.