معنی اسم شیده

روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی

ریشه اسم شیده

فراوانی اسم شیده

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شیده ثبت نام شده اند.