معنی اسم صالحه

مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی

ریشه اسم صالحه

فراوانی اسم صالحه

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام صالحه ثبت نام شده اند.