معنی اسم طلیعه

طلایه

ریشه اسم طلیعه

فراوانی اسم طلیعه

تا کنون کسی با نام طلیعه در گهواره ثبت نام نکرده است.