معنی اسم طوطیا

معرب از هندی، توتیا

ریشه اسم طوطیا

فراوانی اسم طوطیا

تا کنون کسی با نام طوطیا در گهواره ثبت نام نکرده است.