معنی اسم طیبه

مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه

ریشه اسم طیبه

فراوانی اسم طیبه

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام طیبه ثبت نام شده اند.