معنی اسم ظهیره

مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

ریشه اسم ظهیره

فراوانی اسم ظهیره

تا کنون کسی با نام ظهیره در گهواره ثبت نام نکرده است.