معنی اسم عابده

مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی

ریشه اسم عابده

فراوانی اسم عابده

تا کنون کسی با نام عابده در گهواره ثبت نام نکرده است.