معنی اسم عاصفه

معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد

ریشه اسم عاصفه

فراوانی اسم عاصفه

تا کنون کسی با نام عاصفه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا