معنی اسم عاصفه

معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد

ریشه اسم عاصفه

فراوانی اسم عاصفه

تا کنون کسی با نام عاصفه در گهواره ثبت نام نکرده است.