معنی اسم عالمه

بانوی دانشمند

ریشه اسم عالمه

فراوانی اسم عالمه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام عالمه ثبت نام شده اند.