معنی اسم عامره

مؤنث عامر، آباد کننده

ریشه اسم عامره

فراوانی اسم عامره

تا کنون کسی با نام عامره در گهواره ثبت نام نکرده است.