معنی اسم عزیر

نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا

ریشه اسم عزیر

فراوانی اسم عزیر

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام عزیر ثبت نام شده اند.