معنی اسم عشرت

خوشگذرانی، کامجویی

ریشه اسم عشرت

فراوانی اسم عشرت

تا کنون کسی با نام عشرت در گهواره ثبت نام نکرده است.