معنی اسم فائقه

فایقه

ریشه اسم فائقه

فراوانی اسم فائقه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام فائقه ثبت نام شده اند.