معنی اسم فارا

نام کوهی در مغرب فلات ایران

ریشه اسم فارا

فراوانی اسم فارا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام فارا ثبت نام شده اند.