معنی اسم فتنه

شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده

ریشه اسم فتنه

فراوانی اسم فتنه

تا کنون کسی با نام فتنه در گهواره ثبت نام نکرده است.