معنی اسم فخرگل

فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل

ریشه اسم فخرگل

فراوانی اسم فخرگل

تا کنون کسی با نام فخرگل در گهواره ثبت نام نکرده است.