معنی اسم فرانه

فرانک

ریشه اسم فرانه

فراوانی اسم فرانه

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام فرانه ثبت نام شده اند.