معنی اسم فروز

تابش و روشنی و فروغ

ریشه اسم فروز

فراوانی اسم فروز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فروز ثبت نام شده اند.