معنی اسم فغان

افغان شیون، فریاد

ریشه اسم فغان

فراوانی اسم فغان

تا کنون کسی با نام فغان در گهواره ثبت نام نکرده است.